ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

សេវាពន្យាទិដ្ឋាកាកម្ពុជា

សេចក្តីសំគាល់ក្នុងការស្នើរសុំទិដ្ឋាកាកម្ពុជា

1. ស្នើរសុំអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ និងលេខទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នរបស់សមីជនជាតិ
2. ចំពោះភ្ញៀវជនជាតិ ស្រីលង្កា បង់ក្លាដែស ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន អារ៉ាប់រ៉ូម ។ល។ ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការងារពីក្រុមហ៊ុន ប័ណ្ណប៉ាតង់ និង ប័ណ្ណអាជីវកម្ម
3. សមីជនជាតិស្បែកខ្មៅដូចជា នីស្សេរីយ៉ា កាម៉េរូន កុងហ្គោល អាហ្វ្រិច ។ល។ ត្រូវទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនជាមុន ហើយនឹងត្រូវបូកបន្ថែមថ្លៃវីសារ 85 ដុល្លា
4. ផុតកំណត់ឈប់ទទួលត្រឹមម៉ោង11ព្រឹក ឬក៏ត្រូវបានធ្វើនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលការដាក់ពាក្យ។ សំរាប់សេវារហ័សមួយថ្ងៃយកបានត្រូវបូកបន្ថែម 85 ដុល្លា។
តារាងតម្លៃសុំទិដ្ឋាកាកម្ពុជា
$ 50
1 Month Single ធ្វើ 4-5 ថ្ងៃ
$ 80
3 Month Single ធ្វើ 4-5 ថ្ងៃ
$ 160
6 Month Multiple ធ្វើ 4-5 ថ្ងៃ
$ 290
1 Year Multiple ធ្វើ 4-5 ថ្ងៃ
$ 23
Child ធ្វើ 4-5 ថ្ងៃ
សំគាល់

សំរាប់សេវាកម្មរហ័ស 1 ថ្ងៃយក តម្រូវអោយបូកបន្ថែម 70$

លោកអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ដោយគ្រាន់តែទូរសព្ទទៅកាន់ជំនួយការដូចលេខទំនាក់ទំនងដែលបានបង្ហាញ

លេខទំនាក់ទំនងជំនួយការ

+855(0)11 67 37 67
+855(0)23 220 386
ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង