ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

សេវាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក
Siem Reap & Kulen Waterfall Trip
3 Days 2 Nights
Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Modulkiri & Ratanakiri Trip
4 Days 3 Nights
Bus
& Resort, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Koh Rongsalem & Sihanouk Ville Trip
2 Days 1 Night
Bus
& Resort, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
River Park Kampot Trip
1 Day
Bus
& 1 meals / day
011 673767 / 023 220386
Koh Kong, Tatai Waterfall & Mangrove Trip
2 Days 1 Night
Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង