ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

សេវាទេសចរណ៍ក្រៅស្រុក
Malaysia & Singapre Trip
6 Days 5 Nights
Flight and Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Beijing, Shanghai, Wu Xi & Han Zhou Trip
7 Days 6 Nights
Flight and Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Hong Kong, Macau & Guang Zhou Trip
6 Days 5 Nights
Flight and Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Bangkok, Cheang Mai & Cheang Rai Trip
5 Days 4 Nights
Flight and Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Bang Kok & Pattaya Trip
5 Days 4 Nights
Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Ho Chi Minh & Halong City Trip
5 Days 4 Nights
Bus
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
Pho Quc Island & Vinperl Park Trip
3 Days 2 Nights
Bus and Boat
& Hotel, 3 meals / day
011 673767 / 023 220386
ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង