ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

សេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែន

សេចក្តីណែនាំក្នុងការបំពេញបែបបទសំរាប់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន

សំគាល់៖ រាល់ឯកសារទាំងអស់តម្រូវយកចាប់ដើមមកជាមួយ

  1. សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  2. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សំបុត្រកំណើត
  3. លក្ខខណ្ឌបន្ថែមចំពោះ
    1. ព្រះសង្ឃ តំរូវអោយយក ព្រះឆាយ៉ាលក្ខ និង លិខិតបញ្ជាក់ពីព្រះចៅអធិការវត្ត
    2. ក្មេងក្រោមក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំ តម្រូវអោយមានឪពុកម្តាយធានា និងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
    3. អ្នកស្នាក់នៅក្រៅប្រទេស តម្រូវអោយមានលិខិតឆ្លងដែនចាស់ និងអ្នកធានាមកជាមួយ

លេខទំនាក់ទំនងជំនួយការធ្វើលិខិតឆ្លងដែន

+855(0)11 67 37 67
+855(0)87 88 11 77
+855(0)96 688 11 88
លិខិតឆ្លងដែនសំរាប់មនុស្សធំ
(អាយុ6ឆ្នាំឡើង)
$ 220
រយៈពេលធ្វើ 3 ទៅ 5 ថ្ងៃ
$ 170
រយៈពេលធ្វើ 15 ថ្ងៃ
$ 115
រយៈពេលធ្វើ 30 ទៅ 35 ថ្ងៃ
$ 580
សំរាប់អ្នករស់នៅក្រៅប្រទេស
សំគាល់

លិខិតឆ្លងដែនថ្មីមានសុពលភាពរយៈពេលប្រើប្រាស់ ១០ ឆ្នាំ

លោកអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ដោយគ្រាន់តែទូរសព្ទទៅកាន់ជំនួយការដូចលេខទំនាក់ទំនងខាងលើ

លិខិតឆ្លងដែនសំរាប់ក្មេង
(អាយុ6ឆ្នាំចុះ)
$ 200
រយៈពេលធ្វើ 3 ទៅ 5 ថ្ងៃ
$ 150
រយៈពេលធ្វើ 15 ថ្ងៃ
$ 95
រយៈពេលធ្វើ 30 ទៅ 35 ថ្ងៃ
$ 580
សំរាប់អ្នករស់នៅក្រៅប្រទេស
សំគាល់

លិខិតឆ្លងដែនថ្មីមានសុពលភាពរយៈពេលប្រើប្រាស់ ១០ ឆ្នាំ

លោកអ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ដោយគ្រាន់តែទូរសព្ទទៅកាន់ជំនួយការដូចលេខទំនាក់ទំនងខាងលើ

ពន្យាលិខិតឆ្លងដែន
(លិខិតឆ្លងដែនជំនាន់ចាស់)
$ 35
ពន្យារយៈពេល 2 ឆ្នាំ ធ្វើ 1 ថ្ងៃ
$ 40
ពន្យារយៈពេល 4 ឆ្នាំ ធ្វើ 1 ថ្ងៃ
$ 20
ពន្យារយៈពេល 2 ឆ្នាំ ធ្វើ 4-5ថ្ងៃ
$ 25
ពន្យារយៈពេល 4 ឆ្នាំ ធ្វើ 4-5ថ្ងៃ
បញ្ចូលឈ្មោះកូនទៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនឪពុក ឬ ម្តាយ
(លិខិតឆ្លងដែនជំនាន់ចាស់)
បញ្ចូលឈ្មោះកូនដោយបិតរូបថត
$ 15
ឈ្មោះកូនម្នាក់ ធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 25
ឈ្មោះកូន2នាក់ ធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 35
ឈ្មោះកូន3នាក់ ធ្វើ 3 ថ្ងៃ
សំគាល់

រូបថតកូន ទំហំ 3x4cm 2 សន្លឹក សំរាប់បិតលើលិខិតឆ្លងដែនឪពុក ឬ ម្តាយដែលបានធ្វើមុនថ្ងៃទី 30 មេសា 2011

បញ្ចូលឈ្មោះកូនដោយស្កែនរូបថត
$ 25
ឈ្មោះកូនម្នាក់ ធ្វើ 5 ថ្ងៃ
$ 48
ឈ្មោះកូន2នាក់ ធ្វើ 5 ថ្ងៃ
សំគាល់

រូបថតកូន នឹងត្រូវ ស្គែនបញ្ចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹង លិខិតឆ្លងដែនឪពុក ឬ ម្តាយ ដែលបានធ្វើក្រោយខែ មេសា 2011

ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង