ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

សេវាស្នើសុំទិដ្ឋាកា
សេវាសុំទីដ្ឋាកាប្រទេសថៃ
$ 45
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 85
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 45
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 50
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 90
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 55
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
តម្រូវការឯកសារ

Khmer Tourist: អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ និង រូបថត1 សន្លឹក

Foreign Tourist: កាលវិភាគជើងហោះហើរ និង រូបថត1 សន្លឹក

ទិដ្ឋាកាមានសុពលភាព 3 ខែ ប៉ុន្តែអាចធ្វើការស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាន 60ថ្ងៃ

សំគាល់

ចំពោះជនជាតិដែលចូលតាមច្រកព្រំដែន និង តាមជើងយន្តហោះ លើកលែង វីសារថៃ 1 ខែ មានដូចជា អាមេរិច, កាណាដា, បារាំង, អាឡឺម៉ង, ជប៉ុន, អ៊ីតាលី, អង់គ្លេស

ចំពោះជនជាតិដែលលើកលែងវីសារ15ថ្ងៃ និងលើកលែងវីសារ1ខែតាមជើងហោះហ៊រមានដូចជា Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Korean, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Netherlands, Hong Kong, Quatar, Singapore, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, Vietnam, Czech, Hungary, New Zealand, Norway, Oman, Peru, Philippines, Portugal, Brazil, Brunei, Denmark, finland, Greece, Poland, Slovenia, Australia, Austria, Belgium

សេវាសុំទីដ្ឋាកាប្រទេសវៀតណាម
$ 45
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 85
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 45
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 50
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 90
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 55
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
តម្រូវការឯកសារ

Khmer Tourist: អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ និង រូបថត1 សន្លឹក

Foreign Tourist: កាលវិភាគជើងហោះហើរ និង រូបថត1 សន្លឹក

ទិដ្ឋាកាមានសុពលភាព 3 ខែ ប៉ុន្តែអាចធ្វើការស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាន 60ថ្ងៃ

សំគាល់

ចំពោះជនជាតិដែលចូលតាមច្រកព្រំដែន និង តាមជើងយន្តហោះ លើកលែង វីសារថៃ 1 ខែ មានដូចជា អាមេរិច, កាណាដា, បារាំង, អាឡឺម៉ង, ជប៉ុន, អ៊ីតាលី, អង់គ្លេស

ចំពោះជនជាតិដែលលើកលែងវីសារ15ថ្ងៃ និងលើកលែងវីសារ1ខែតាមជើងហោះហ៊រមានដូចជា Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Korean, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Netherlands, Hong Kong, Quatar, Singapore, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, Vietnam, Czech, Hungary, New Zealand, Norway, Oman, Peru, Philippines, Portugal, Brazil, Brunei, Denmark, finland, Greece, Poland, Slovenia, Australia, Austria, Belgium

សេវាសុំទីដ្ឋាកាប្រទេសចិន
$ 45
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 85
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 45
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 3 ថ្ងៃ
$ 50
Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 90
Double Khmer Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
$ 55
Foreign Tourist រយៈពេលធ្វើ 2 ថ្ងៃ
តម្រូវការឯកសារ

Khmer Tourist: អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ និង រូបថត1 សន្លឹក

Foreign Tourist: កាលវិភាគជើងហោះហើរ និង រូបថត1 សន្លឹក

ទិដ្ឋាកាមានសុពលភាព 3 ខែ ប៉ុន្តែអាចធ្វើការស្នាក់នៅប្រទេសថៃបាន 60ថ្ងៃ

សំគាល់

ចំពោះជនជាតិដែលចូលតាមច្រកព្រំដែន និង តាមជើងយន្តហោះ លើកលែង វីសារថៃ 1 ខែ មានដូចជា អាមេរិច, កាណាដា, បារាំង, អាឡឺម៉ង, ជប៉ុន, អ៊ីតាលី, អង់គ្លេស

ចំពោះជនជាតិដែលលើកលែងវីសារ15ថ្ងៃ និងលើកលែងវីសារ1ខែតាមជើងហោះហ៊រមានដូចជា Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Korean, Kuwait, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Netherlands, Hong Kong, Quatar, Singapore, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, Turkey, Vietnam, Czech, Hungary, New Zealand, Norway, Oman, Peru, Philippines, Portugal, Brazil, Brunei, Denmark, finland, Greece, Poland, Slovenia, Australia, Austria, Belgium

សំគាល់ចំនុចសំខាន់
1
ការផ្តល់ជូនពិសេសសេវាធ្វើទិដ្ឋាការ: Korea, Japan, UK, Germany, France, Italy, Norway, Finland, USA, Australia, Canada, Sri Lanka, Bangladesh, Denmark, Dubai, Fiji, Malawi, Morocco, Nepal, Papua New Guinean, South Africa, Taiwan, and other.
2
តម្លៃទាំងអស់គឺអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន
ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង