ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ
គុណភាព, សេវាកម្ម, ទំនុកចិត្ត

ផ្នែកសំបុត្រយន្តហោះ
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Sydney
Malaysia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Sydney
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Sydney
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Ho Chi Minh-Sydney
Vietnam Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Sydney
China Southern Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Melbourne
Maylasia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Melbourne
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Melbourne
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Ho Chi Minh-Melbourne
Vietnam Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Melbourne
China Southern Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Adelaide
Maylasia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Adelaide
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Adelaide
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Perth
Maylasia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Perth
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Perth
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Perth
China Southern Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Brisbane
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Brisbane
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Brisbane
China Southen Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Darwin
Malaysia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Darwin
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Darwin
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Ho Chi Minh-Darwin
Vietnam Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Darwin
China Southen Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Canberra
Malaysia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Canberra
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Singapore-Canberra
Singapore Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Ho Chi Minh-Canberra
Vietnam Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Guang Zhou-Canberra
China Southen Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Ho Chin Minh-Paris
Vietnam Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Doha-Paris
Qatar Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Kuala Lumpur-Paris
Maylasia Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Taipei-Paris
EVA AIR
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Bangkok-Paris
Thai Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Seoul-Paris
Korean Air
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Seoul-Los Angeles
Asiana Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Taipei-Los Angeles
EVA AIR
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Seoul-Los Angeles
Korean Air
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Taipei-Los Angeles
China Southern Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Doha-Los Angeles
Qatar Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Taipei-New York
EVA AIR
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Seoul-New York
Korean Air
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Seoul-New York
Asiana Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Taipei-New York
China Southern Airlines
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
Phnom Penh-Doha-New York
Qatar Airways
Flight Time Upon Request
069 88 11 22 / 095 55 88 11
087 88 11 00 / 099 88 11 00
ហុងស្តារ ទេសចរណ៍ & ធួរ © 2021, រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង